Dokumentacja

Od 1995 w Praktyce prowadzona jest dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Obecnie jest używany program DrEryk. Wcześniej był to DOS-owski program "Przychodnia", a po nim jego windows-owe rozwinięcie do 2008 roku. Praca z kartoteką elektroniczną ma swoje szczególne uwarunkowania powodujące, że czas wizyty jest zwykle dłuższy niż z tradycyjną papierową dokumentacją. Ale wkład czasu jednostkową wizytę procentuje w analizach indywidualnych i zbiorowych, ułatwia też statystykę i przekazywanie danych o działalności praktyki płatnikowi świadczeń.

Pacjenci korzystający z Praktyki wielokrotnie przekonali się, że dokumentacja taka jest zawsze dla nich dostępna, a przy tym czytelna. Zapisów w kartotece elektronicznej po ich zatwierdzeniu nie można z programu usunąć ani modyfikować. Stanowią wiarygodny zapis nie tylko medyczny, ale i prawny. Wydruk dokumentacji jest odpłatny wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.